Záruka RM GastroReklamační podmínky výrobce RM Gastro

VIII. Reklamace
1. Reklamace na množství a zjevné vady lze uplatňovat nejpozději do dne následujícího po
dodání Zboží. Skryté vady Zboží lze reklamovat nejpozději do 180 dní od jeho dodání, jinak
toto právo zanikne. Oba případy lze reklamovat pouze písemnou formou, přičemž reklamace
musí obsahovat zejména označení reklamovaného Zboží a počet vadných (resp. chybějících)
kusů, dodávku, ze které reklamované Zboží pochází, (číslo faktury) a popis vady.
2. Po ověření množstevních vad je reklamace vyřízena pokud možno okamžitou dodatečnou
dodávkou.
3. Kvalitativní reklamace zjevných a skrytých vad jsou posouzeny odpovědným pracovníkem
RM GASTRU do 5 pracovních dnů po obdržení protokolu o vadách od Zájemce a
výsledky šetření a závazné stanovisko k řešení předá RM GASTRO Zájemci do 30 dnů
od jejího podání. Uzná-li RM GASTRO opodstatněnost reklamace, vyřídí ji dle vlastní volby
některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 obchodního zákoníku, s přihlédnutím
k požadavkům Zájemce. V případ výměny připadají veškeré vyměňované součásti RM
GASTRU. Zájemce má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související
škody či ušlého zisku. RM GASTRO odpovídá pouze za takové vlastnosti Zboží, které
jsou výslovně sjednány ve smlouvě, jinak odpovídá pouze za splnění obecných technických
požadavků dle technických norem pro uvedený typ Zboží v době dodávky.
4. RM GASTRO neodpovídá za funkční, kvalitativní či právní vady Zboží, za Zboží, které
bylo nevhodně či neodborně používáno, nepřiměřeně namáháno, došlo u něj k neautorizovaným
zásahům nebo prodáno Zájemcem třetí osobě. RM GASTRO neodpovídá za
žádné škody, které by v důsledku vad Zboží vznikly či mohly vzniknout. S výslovně stanovenými
výjimkami zakotvenými v těchto obchodních podmínkách nebo sjednanými jiným
způsobem, RM GASTRO neodpovídá za žádných okolností, včetně odpovědnosti výrobce
za produkt, za nahodilé, nepřímé či následné ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, ušlé
výroby, nebo nároků ze strany zákazníků Zájemce. Vůči RM GASTRU nelze uplatnit z titulu
odpovědnosti jakýkoliv nárok, pokud je oznámení učiněno po 180 dnech od dodání Zboží
Zájemci.
5. Vystavením a předáním záručního listu poskytuje RM GASTRO Zájemci záruku za
jakost za podmínek tam uvedených.
IX. Řešení sporů
1. V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním.
2. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení bude spor řešen věcně příslušným českým
soudem podle českého práva. Pro takový případ strany sjednávají místní příslušnost
Okresního soudu v Táboře, je-li dána v konkrétním případě věcná příslušnost okresního
soudu, a Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, je-li dána v konkrétním
případě věcná příslušnost krajského soudu.