Záruka RedFox

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY RED FOX
1.Úvod
1.Tyto záruční podmínky poskytují kupujícímu záruku za jakost všech výrobků (dále jen „zboží“) prodávaných dodavatelem viz níže (dále jen „prodávající), není-li výslovně
ujednáno jinak.
2.Vlastnosti zboží
1.Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným
ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo
není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
2.Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá vzorkům a předlohám, které jsou součástí konkrétní nabídky jmenovitému kupujícímu.
3.Pokud nejsou výslovně sjednány žádné zvláštní vlastnosti zboží, musí toto splňovat obecné technické a právní požadavky pro uvedený typ výrobků.
4.Prohlášení prodávajícího obsažená v informačních materiálech, katalozích, příručkách, na internetových stránkách nebo další hromadně šířené informace týkající se
zboží, pokud nejsou součástí konkrétní nabídky zájemci, zavazují prodávajícího pouze pokud je na ně výslovně odkazováno v nabídce nebo samotné smlouvě.
3.Záruka za jakost
1.Prodávající poskytuje kupujícímu generální záruku za jakost zboží v trvání 1 (jednoho) roku ode dne uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
2.Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty, sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. Tyto záruky se rovněž
nevztahují na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování ovládacích a regulačních komponent zboží. Tyto záruky se dále nevztahují na druh a množství dodaného
zboží ani na zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit při přejímací prohlídce. Tyto vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v den, kdy je zjistil, nejpozději
však do konce následujícího dne, jinak právo z odpovědnosti prodávajícího za množství, jakost, provedení, obal a zjevné vady zanikne.
3.V případě vzniku záruční závady, zákazník je povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady, nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího.
V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika musí zaplatit kupující.
4.Podmínky záruky
1.Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo
že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Podmínkou uplatnění záruky je dále instalace a seřízení zboží odbornou osobou, která má oprávnění od prodávajícího, s
výjimkou zboží, které je s podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230 V.
2.Sjednaná záruční doba se neprodlužuje ani nastaví. Prodloužit ji lze pouze po dohodě stran jako doplňkovou komerční službu nebo obratový bonus.
3.Zjištěné vady, za něž odpovídá prodávající, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění nebo
ode dne, kdy je objektivně zjistit mohl, a to za vynaložení řádné odborné péče ve smyslu § 428 odst. 1písm. b) obchodního zákoníku. V opačném případě odpovědnost
prodávajícího ze sjednané záruky zaniká dnem marného uplynutí lhůty, aniž by toto musel prodávající zvlášť namítat. ustanovení § 428 odst. 3 obchodního zákoníku se
neuplatní.
4.V případě prodeje použitého zboží jsou veškeré nároky vyplývající z vad zboží vyloučeny.
5.Způsob uplatnění záruky
1.Uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“) je kupující povinen provést písemnou formou vůči prodávajícímu, přičemž taková reklamace musí
obsahovat zejména označení reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované zboží pochází (číslo faktury a dodacího listu)
a podrobný popis vady a příčin, které ji způsobily, pokud jsou kupujícímu známy. K reklamaci musí být přiložen řádně vyplněný záruční list. Bez předložení záručního listu
může prodávající provést opravu hrazenou v hotovosti.
2.Řádné reklamace je prodávající povinen posoudit odpovědným pracovníkem do 15 dnů od jejich obdržení od kupujícího a výsledky šetření a závazné stanovisko k
řešení předat kupujícímu nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
3.V případě včasné reklamace jakostních či množstevních vad vyřídí prodávající tuto na vlastní náklady a v přiměřené době dle vlastní volby některým z vhodných způsobů
dle § 436 odst. 1 nebo § 437 obchodního zákoníku (odstranění opravitelných vad, slevy z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy).
4.Reklamované zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu na sjednané místo, jinak do provozovny prodávajícího před zahájením opravy, dodáním náhradního
zboží či vrácení zaplacené kupní ceny.
5.Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.
6.Kupující se nemůže dovolávat jiných nároků z vad zboží než výslovně uvedených v tomto záručním listu nebo v kupní smlouvě.
6.Obecné omezení odpovědnosti
1.Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou péči jako např. válka, oheň, voda, živelní pohromy, trestná či
jiná nezákonná činnost, zavinění kupujícího nebo třetích osob včetně nedbalostního a zásahy vyšší moci.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká, bylo-li prodáno zákazníkem kupujícího další osobě..
Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.